Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Lekcja 30d oryginalna42@pino.pl

 Teoria dezintegracji pozytywnej K. Dąbrowskiego. Potencjał rozwojowy jest podstawowym wyposażeniem, które decyduje o tym, jaki poziom rozwoju może osiągnąć jednostka w optymalnych warunkach fizycznych i środowiskowych. Cechami charakterystycznymi potencjału rozwojowego SA formy wzmożonej pobudliwości i dynamizmy rozwoju. Formy wzmożonej pobudliwości mogą dotyczyć różnych wymiarów funkcjonowania psychicznego. Dynamizmy natomiast to wewnętrzne procesy dezintegracji pozytywnej. Formy wzmożonej pobudliwości psychicznej:  1) Forma psychomotoryczna polega na dużej pobudliwości i energii systemu nerwowo-mięśniowego (szybkie mówienie, gwałtowne ruchy, potrzeba natychmiastowego działania) ułatwione jest tu przetwarzanie napięcia emocjonalnego na ekspresję. 2) Forma zmysłowa jest funkcją wzmożonego odczuwania przyjemności zmysłowych; (może to być dążenie do wygody, piękna, mody, licznych i płytkich kontaktów seksualnych) 3)Forma wyobr (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 5-mózg oryginalna42@pino.pl

 Geny mają wpływ na nas od momentu poczęcia i dalej oddziaływają na każdym etapie naszego życia. Dziedziczenie to przekazywanie cech poprzez pojedyncze elementy dziedziczenia (geny), z których każdy działa oddzielnie 1) Z każdej cechy potomek dziedziczy element od każdego z rodziców 2) Niekiedy jeden z elementów dominuje nad tym drugim, i to właśnie skutki jego działania są widoczne. Jeżeli element jest dominujący to zwiemy go recesywnym. Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) – to molekuła zawierająca gen. Genotyp – kod genetyczny noszony przez organizm. Fenotyp – obserwowana struktura lub zachowanie organizmu. Dziedziczenie złożone – łączne działanie kombinacji genów współpracujących ze sobą. Geny wpływają na nasze zachowanie. Mutacja to zmiany fizyczne różnych genów, tworzące różne zachowania. Geny odgrywają główną rolę w kształtowaniu naszych zdolności, ale nie mogą całkowicie z góry programować struktury m& (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 30c oryginalna42@pino.pl

 Maslow zidentyfikował kilka cech charakterystycznych dla ludzi, których nazwał samorealizującymi się. Te cechy to : 1 Autonomia i wyższa percepcja rzeczywistości, która polega na niezależnym od otoczenia, trafnym postrzeganiu świata, tolerancji wobec nierozwiązanych problemów, fascynacji nieznanym i nowym, akceptacji siebie, innych i przyrody, na uzależnieniu się od kultury i otoczenia, kierowaniu się własną wolą oraz oporze przeciwko „ ukulturowieniu”. 2 Skoncentrowanie się na problemach, polegające na wyzbyciu się egocentryzmu, podejmowaniu zadań dla dobra innych, bezinteresowność, jasnym odróżnieniu dobra i zła, prawdy i fałszu, kierowaniu się określonymi wzorcami. 3 Spontaniczność, która odnosi się do życia wewnętrznego; pojawia się jako naturalność i prostota, wyraża się w ciągłej świeżości ocen, kreatywności oraz przeżyć mistycznych polegających na ekstazie, zadumie, w wyniku której nie traci się, lecz uma (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
mózg 4 oryginalna42@pino.pl

 Hipokamp  Jest to struktura odgrywająca główną rolę w procesie wprowadzania nowych informacji do banków pamięci mózgu, uruchamia procesy, które przechowują nowe informacje w innych obszarach mózgu. Ciało migdałowate Jest to struktura o kształcie migdała, umieszczona w pobliżu hipokampa. Odgrywa szczególną role w emocjach tj. gniew, strach ( odczytywanie emocji z wyrazu twarzy) Podwzgórze i ciało migdałowate są kluczowymi elementami układu limbicznego. Zwoje podstawy rozmieszczone są po zewnętrznych stronach wzgórza i uczestniczą w planowaniu i wykonywaniu ruchów oraz w tworzeniu nawyków. Pień mózgowy Jest to struktura leżąca u podstawy mózgu, która podaje informacje do rdzenia kręgowego i je od niego odbiera. Rdzeń przedłużony w najniższej części pnia mózgowego jest istotny dla automatycznej kontroli oddychania, przełykania i krą (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 30b oryginalna42@pino.pl

 TEORIE DOTYCZĄCE ROZWOJU Od wielu lat psychologia dostrzega i podkreśla związek między zdrowym funkcjonowaniem a rozwojem osobowości człowieka. Ujęcie Ericha Fromma. Twórca ten na modele ludzi zdrowych wybrał jednostki wybitne w dziejach, i to wybitne w określony sposób. Jest on zainteresowany odpowiedzią na pytanie jacy ludzie są, jacy mogliby być i jacy być powinni. Fromm poszukuje dynamiki psychicznej godnej uznania za zdrową, odnosząc się do budowy ludzkiej natury -  ale poza kontekstem społecznym. Osoba zdrowa jest przystosowana w tak zwanym sensie ogólnobiologicznym, a więc jej potrzeby wynikające z ludzkiej natury są zaspokojone w określony sposób w danych warunkach. Pewnym ważnym symptomem stanu spełnienia potrzeb ludzkich jest poczucie szczęścia „ .. z punktu widzenia jednostki przez zdrowie, albo stan normalny rozumiemy optimum jej rozkwitu i szczęścia” Przez samo aktualizację równająca się zdrowiu Fromm pragnie rozumie (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 30a oryginalna42@pino.pl

 Co to znaczy „zmieniać się”? Gdy myślimy o cechach fizycznych, pojęcie zmiany jest jasne. Zmienia się waga, wzrost, stan uzębienia, owłosienie, postawa, jakość skóry, tempo i precyzja ruchów, tembr głosu itp. Otoczenie może Ci pomagać lub przeszkadzać kochać własne ciało jako integralną część siebie, ale to w końcu Ty sam jesteś odpowiedzialny za swoje wobec niego postawy – za wdzięczność, zaufanie, radosne wspieranie i troskę, dawanie siły, dumę, przyjemny kontakt, czy też wstyd, wrogość lub nawet nienawiść. Twoje ciało się zmienia pod wpływem uczuć, które do samego siebie żywisz Kształt i wygląd naszego ciała są objawami procesu rozwoju, stagnacji albo regresu i choroby. Istotą życia człowieka jest szeroko rozumiana aktywność.. Przejawia się ona wszędzie tam, gdzie cokolwiek dzieje się w człowieku, z człowiekiem oraz między człowiekiem a jego otoczeniem. Nasze życie to ciągły proces zewnętrznego zachowania, myślenia, przypominania i wyobraż (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 4 mózg oryginalna42@pino.pl

 Co widać w mózgu. Pierwszą rzeczą pod czaszka są opony – trzy ochronne ułożone warstwowo błony pokrywające mózg. Pod oponami na powierzchni samego mózgu jest sieć naczyń krwionośnych. Mózg jest podzielony na 2 części : lewą półkulę i prawą półkule. Każda dzieli się na 4 części tzw. płaty: -potyliczny (z tyły), - skroniowy (pod skronią, przed uszami), - ciemieniowy (w górnej tylnej części mózgu, ponad płatem potylicznym), - czołowy (za czołem). Obie połowy połączone są ciałem modzelowatym zbudowanym z około 250 – 300 mln włókien nerwowych. Na powierzchni mózgu jest pofałdowana różowo szara powierzchnia samego mózgu – jest to kora mózgowa o grubości ok. 2 mm wypełniona ciałami komórek nerwowych nadających jej charakterystyczny kolor- „istota szara”. Kora ma wiele wgłębień (bruzdy) i wypukłości ( zwoje). Pod kora znajduje się duża ilość białych  włókien gęsto upa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 30 oryginalna42@pino.pl

 Nie można mylić rozwoju ze wzrostem  rozwój polega na przemianach jakościowych, ale jego podłożem może być wzrost. Rozwój polega na zmianie oraz że osiągnięty w jego efekcie stan jest bardziej doskonały, złożony, efektywny z punktu widzenia jednostki i jej otoczenia. Rozwój wymaga więc odwagi, która jest niezbędna choćby po to, aby umieć tolerować przemiany. Zmiana rozwoju ma charakter ciągły i obejmuje całe życie człowieka. Zmian jest wiele i są uwarunkowane wieloma czynnikami. Niektóre z nich są wzrostowe przez cały ciąg życia. Inne zaś są ubytkowe (na przykład zmniejszające się i znikająca w końcu wytrzymałość fizyczna). Uczymy się nowych zachowań w takim stopniu, w jakim jesteśmy do tego motywowani . Wszyscy szukamy sposobów ćwiczenia naszych umiejętności tak długo, jak żyjemy. Nasz rozwój i nasze starzenie się zarówno biologicznym, jak i społecznym przeznaczeniem ludzkim. Od najw (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 3 -mózg oryginalna42@pino.pl

 Komórki glejowe kontrolują liczbę przekaźników, które mogą dotrzeć do neuronu. Wewnątrz-pochodne substancje odurzające są substancjami chemicznymi uwalnianymi przez neuron odbierający, a następnie wpływającymi na aktywność neuronu nadającego. Każdy neuron jest zaopatrzony w receptory -  wyspecjalizowane miejsca na dendrytach lub ciałkach komórki, które reagują na określone neuroprzekaźniki lub neuromodulatory. Miejsca receptorów, to takie, gdzie przyczepiają się „ cząsteczki – posłańcy”  uwalnianej substancji chemicznej (neuroprzekaźniki, neuromodulatory) Gdy przyłączą się one do receptorów, mówi się, że się wiążą i działają na dwa sposoby – pobudzająco  lub hamująco. Dany neuroprzekaźnik uwolniony przez kolbki synaptyczne nie jest przechwytywany przez receptory w całości, część pozostaje w przestrzeni między-neuronowej. Muszą zajść specyficzne reakcje chemiczne by wychwycić zwrotnie nadmiar neuroprzekaź (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 29a oryginalna42@pino.pl

 R. Ingardena „Książka o człowieku” : „ …Można działać, w ogóle nie troszcząc się o to, że jest się, lub można być odpowiedzialnym za swoje działanie. Po prostu oddajemy się działaniu i staramy się coś realizować. … Można też w całym działaniu kierować się tym, że może z niego wyniknąć coś złego lub coś dobrego i że pierwszego należy unikać, a drugie powodować (…)” Działający musi utrzymać spojrzenie na realizujących się lub unicestwiających przy tym wartościach, albowiem od zasięgu tego spojrzenia zależy nie tylko przebieg działania, lecz też odpowiedzialność za nie. Wtedy otwierają się różne możliwości. Spojrzenie na wartość może być mniej lub bardziej jasne albo przyćmione, tak że one w swej jakości zaczynają się jedynie nieostro i niewyraźnie. Chodzi przede wszystkim o to,  żeby wyraźniej wystąpił związek między możliwymi wartościami a naturą rozwijającego się, bądź też mającego się rozwinąć działania, oraz okolicznościami, w kt&oa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
mózg2 oryginalna42@pino.pl

 Neuron – Komórka, która odbiera sygnały od innych neuronów lub narządów zmysłu, przetwarza te sygnały i wysyła do innych neuronów  lub organów, mięśni. Jest to podstawowa jednostka układu nerwowego. Wszelka aktywność mózgu  jest możliwa dzięki funkcjonowaniu: - neuronów czuciowych – reaguje na informacje pochodzące od narządów zmysłu - neuronów ruchowych – wysyła sygnały do mięśni celem kontrolowania ruchu - neuronów kojarzących – połączenia z innymi neuronami. Mózg zawiera około 100mld. Neuronów i 10 x tyle komórek glejowych, które wypełniają przestrzenie między neuronami, oddziałując na komunikację między nimi, pomagają w zaopatrywaniu i odżywianiu neuronów – usuwają resztki obumarłych neuronów. Obwody mózgowe to zbiory neuronów wzajemnie na siebie oddziałujących. Kiedy jeden neuron (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 29 oryginalna42@pino.pl

 Nie wszystkie role są równoważne pod względem zakresu czynności, które przewidują, oraz pod względem znaczenia dla osoby. Są także takie role, które były pełnione krótko, ale ich wymagania były słabo egzekwowane. Bywają też takie role, które były pełnione długo, czy nawet stale, i których wymagania egzekwowane były bardzo stanowczo. Do takich ról należą najczęściej te, które są związane z płcią. Nie zawsze wymagania ról są zgodne, nie zawsze też uda się wykonać wszystkie zadania z nich wynikające w taki sposób, by zadowolić nas samych i nasze otoczenie. Częściej bywa tak, że ktoś jest dobrym pracownikiem, ale złym partnerem, wybitnym politykiem, ale kiepskim ojcem. Już dziecko uczy się ról, staje przed koniecznością zharmonizowania i zintegrowania różnych, czasem sprzecznych wymagań. Opanowując rolę człowiek wytwarza trwałe nastawienia. Wytwarza więc oczekiwania odnośnie tego, co mu się należy w związku z pełnioną (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 28e oryginalna42@pino.pl

 21. Szantażowanie.  Szantaż pojawia się gdy dziecko wymusza na nas ustępstwa z tytułu naszego lęku o nie. Początkowo wiele objawów jest „produktywnych” rzeczywiście w związku z chorobą; później pojawiają się one nieświadomie jako typ jakiegoś zaburzenia zachowania w sytuacji trudnej. Potem bywają świadomą manipulacją.. Nie wymagaj od dziecka realizowania Twoich zaleceń „bo jak nie, to ..”, ponieważ ono produkuje to samo w stosunku do Ciebie 22. Czego nie akceptujemy w dzieciach. Nie lubisz w dziecku tego, czego nie potrafisz polubić w sobie i w swoim partnerze. Jedynym sensownym sposobem na zachowanie dobrych relacji jest świadomość, głośna konfrontacja, w której może być pomocny Twój partner. Pilnujecie siebie nawzajem, gdy któreś z was mówi o okropnym kiwaniu przy stole, o łatwości irytowania się w rozmowie – macie wówczas do czynienia najprawdopodobniej z czystą projekcją. Jeśli te same zachowania są (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 28d oryginalna42@pino.pl

 13.  O rezygnacji z wyłączności – przyjęcie rodzeństwa. Z wielka miłością i wrażliwością  zadbaj o komfort swojego dziecka, jeżeli na świat ma się pojawić kolejne. Kochaj je. Mów o swej miłości do niego, ale i do tego drugiego dziecka także. Wskazuj dziecku profity wynikające z roli starszego. Skup się na przywilejach, możliwościach Im bardziej sam ufasz, że będzie dobrze, ponieważ jest to zjawisko całkowicie naturalne, tym większe prawdopodobieństwo, ze „zarazisz” tym nastawieniem starszego potomka. Mówcie z dziećmi o wszystkim głośno: o lękach, o zazdrości, o zniecierpliwieniu. Szukajcie razem dobrych stron, ale nie kreujcie w dziecku roli skrzywdzonego, bądź też takiego dużego, co we wszystkim ustąpi, bo .. jest duży. 14. konfiguracja rodzinna. Nie bagatelizuj roli strukturalnej pozycji dziecka w rodzinie, mianowicie tego, czy jest ono pierwsze, kolejne, czy ostatnie; jak układa się konfiguracja wieku, płci T (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 28c oryginalna42@pino.pl

 7. O naszych lękach i obawach. Twoje leki nie musza być lękami Twojego dziecka. Każda Twoja obawa może stać się podstawa lęku dziecka, które wychowujesz. Wydaje Ci się słuszne, że dzielisz się z nim swoim lękiem, bo w ten sposób, Twoim zdaniem, je zabezpieczasz, zmniejszasz ryzyko nieszczęścia. To nieprawda. Znacznie lepiej będzie, gdy podasz dziecku spokojny komunikat „Boję się tego”. Najważniejsze jest, abyś dał mu prawo do innej reakcji, do radości, poczucia bezpieczeństwa, a nawet fascynacji, którego Ty sam nie doświadczasz. Małe dziecko może nauczyć Cię brać do ręki żaby, huśtać się wysoko, śmiać się podczas głośnych grzmotów, o ile Ty sam nie przekonasz go wcześniej, że to jest straszne. Nie okłamuj dziecka, mówiąc mu, iż życie polega tylko na robieniu tego, na co ma się ochotę. Dziecko jest wolnym człowiekiem i nieszanowanie jego woli, prowadzące w skrajnej postaci do buntu lub całkowitego podporządkowania jest bezsensowne i patologiczne. Nie m (...)

Zobacz cały wpis na blogu »