Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Lekcja 43a oryginalna42@pino.pl

 Pojawił się dział psychologii ujęty jako nauka o testach. Praktyka wyprzedziła tu teorię : zaistniała konieczność opracowania teorii inteligencji ogólnej. Konstruowano różne testy diagnozujące osobowość i stosowano je powszechnie – szczególnie w celu różnego rodzaju selekcji. Pojawiła się psychologia pracy. Jej korzenie tkwiły w badaniach nad efektywnością pracy, które całkowicie pomijały rolę cech i stanów człowieka pracującego, a koncentrowały się na maksymalnie racjonalnych zasadach organizacji czynności dla zwiększenia ich rezultatów, wymiernych efektów. Bujny rozkwit przeżywała psychologia społeczna. Początkowo rozważano cechy człowieka jako istoty społecznej, a później skupiano się na badaniu bardziej obiektywnych  relacji i form współżycia międzyludzkiego. Badano między innymi funkcjonowanie człowieka w grupach społecznych, jakiego zależność od wpływów innych, przebieg komunikacji, spostrzeganie innych, (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 43 oryginalna42@pino.pl

 Psychologia jest to nauka o czynnościach człowieka i o człowieku jako ich podmiocie. Ludzka świadomość była dostępna badaniu tylko poprzez introspekcję – czyli zeznanie osoby o jej „ zawartości” treściowej, danej jedynie samemu podmiotowi. W.Wundt „ojciec: psychologii i psychofizyki eksperymentalnej, sądził, że przedmiot psychologii ująć należy jako bezpośrednie doświadczenie podmiotu, czyli zjawiska, które człowiek odkrywa w sobie samym metoda samoobserwacji – inaczej właśnie introspekcji. Badacze przyrodnicy zajmowali się wrażliwością i reaktywnością organizmu ludzkiego. Później przyjęto pogląd, że to, co subiektywne, uświadamiane,  jest wtórne wobec realnych stosunków między światem a człowiekiem. W psychologii postaci próbowano objaśniać w sposób nowy zjawisk od dawna znanych. Bujnie rozwinął się behawioryzm, którego korzenie tkwią w badaniach zoopsychologów. Pierwsze powiązania między psychologią zwierz (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10 a oryginalna42@pino.pl

 Powtarzając w STM informacje dotyczące pozycji początkowych, rozciągamy czas,  w którym możliwe jest przeniesienie ich do LTM, a ogólnie rzecz biorąc, gdy wydłużamy czas  powtarzania informacji, zwiększamy prawdopodobieństwo jej zachowania w LTM. Kiedy zestaw pozycji jest prezentowany szybko, możliwość zapamiętania pozycji początkowych, poprzez przeniesienie ich do LTM zostaje utracona; ponieważ zdolność przechowywania w STM pozostaje nienaruszona, dostępność pozycji wyuczonych na końcu nie ulega zmianie. Podstawą efektu świeżości jest zachowanie kilku ostatnich pozycji w STM, umożliwiająca ich natychmiastowe przywołanie. Odliczanie wstecz znosi działanie efektu świeżości dlatego, że powoduje utratę informacji przechowywanych w STM. Jednocześnie odliczanie wstecz nie zakłóca działania efektu pierwszeństwa ze względu na to, że jego wpływ na materiał przechowywany w LTM jest nie większy niż wpływ wyłączenia komputera na informacje zapisane na twardym dysku. Pamięć nie (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 10 Pamięć oryginalna42@pino.pl

 Kodowanie jest procesem organizowania i przekształcania napływających informacji, umożliwiającym włączenie ich do pamięci w celu przechowania lub porównania z wcześniej zapamiętanymi informacjami. Przechowywanie  jest procesem utrzymania informacji w pamięci. Wydobywanie jest procesem wydostania informacji z pamięci. Np. spotykając znajoma osobę, starasz sobie przypomnieć, co wiesz na jej temat – wydobywasz informacje.  Jest bardzo mało prawdopodobne, ze świadomie zdajesz sobie sprawę ze swojego adresu, dopóki ktoś Cię o niego nie zapyta. Jednak w chwili, w której pytanie zostanie zadane, odpowiednia informacja natychmiast staje się dostępna. Różnica dzieląca informację, których przechowywania jesteś lub nie jesteś świadomy, jest jednym z przejawów działania różnych „magazynów pamięci” Magazyn pamięci jest zespołem neuronów służących utrzymy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 42b oryginalna42@pino.pl

 Schizofrenia. Istota schizofrenii jest dezintegracja, rozszczepienie osobowości. Osoba nie kieruje się informacjami płynącymi ze sprzężeń zwrotnych z otoczeniem. Pojawiają się emocje bez występowania wywołujących je bodźców albo mogą one nie występować wówczas, gdy bodźce te są obecne. W schizofrenii mogą występować halucynacje. Mowa jest znacznie zniekształcona. W myśleniu nie ma związków czasowych ani przyczynowych. Zachowanie jest nieprzewidywalne, może stanowić zagrożenie dla osoby  lub jej otoczenia. Wyróżniamy podstawowe typy schizofrenii: Autyzm  oderwanie się od rzeczywistości i zamknięcie się w sobie charakterystyczne dla wszystkich typów schizofrenii polega tu na braku kontaktu emocjonalnego z ludźmi; zachowania się stereotypowe, natrętne, występuje niezdolność do skupieniu się na bodźcach różnych typów i brak umiejętności wykonywania instrukcji; Schizofrenie prostą brak zainte (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 43a oryginalna42@pino.pl

 Psychozy  polegają na utracie kontaktu z rzeczywistością W znacznym stopniu zaburzają funkcjonowanie osoby. Budzą w otoczeniu strach. Psychotyk nie ujawnia życiowych, zróżnicowanych emocji. Nie ma świadomości, że jego działania są niedostosowane czy niezwykłe. Nie martwi się swoim stanem, nie występuje u niego lęk. Granica między rzeczywistością wewnętrzną a zewnętrzną zaciera się. W psychozie oddziela się działania od myśli, skutki od przyczyn, uczucia nie mają związku z zachowaniem i myśleniem. Wszystko z osobna niejako „żyje własnym życiem” oddzielonym granica od pozostałych sfer psychiki. Psychozy dzielimy na organiczne i czynnościowe: Psychoza organiczna powstaje w wyniku uszkodzeń mózgu ( choroba mózgu, guz, alkohol …itp.) Psychozy czynnościowe są efektem zaburzenia funkcjonowania mózgu: psychoza schizofreniczna, psychoza afektywna, stany paranoiczne i inne Zasadnicze objawy psychozy to : ur (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 43 oryginalna42@pino.pl

 KLASYFIKACJA ZABURZENA I CHOROBY PSYCHICZNEJ. Uzależnienia i nałogi. Polegają na wytworzeniu się zależności fizycznej organizmu od określonego środka oraz podporządkowania psychicznego, gdy zachowanie staje się przymusowe i osoba nie ma nad nim absolutnej kontroli Szkodliwe substancje działają bezpośrednio na różne układy w ciele człowieka. Pobadamy w nałogi gdyż mamy tendencje autodestrukcyjne. Prawdopodobnie uczymy się takich zachowań obserwując szczególnie osoby ważne dla nas emocjonalnie, które modelują je, jednocześnie wzmacniając to przesłaniem społecznym, że jest to ogólnie akceptowana droga do przyjemności, zdrowia oraz sposób na uwolnienie się od bólu i lęku. Pierwsze przyjemne doznania powodują poprawę samopoczucia i akceptacja otoczenia powoduje dalszą kontynuacje. Wielu z nas ma nadmierne zaufanie do kontrolowania samego siebie, wielu wydaje się, że będzie mogła przestać … jeśli tylko zechce. Długotrwałe zażywanie środk& (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9c oryginalna42@pino.pl

 Uczenie się poznawcze i społeczne. Uczenie się poznawcze jest nabywaniem informacji, które niekoniecznie są wykorzystywane w danej chwili, lecz są przechowywane w celu późniejszego uczenia. Informacje nabywane w procesie uczenia się poznawczego mogą być wykorzystywane w tworzeniu planów i ocen oraz w innych formach myślenia, nie przyczyniając się przy tym do podejmowania konkretnych zachowań – może z wyjątkiem tych, które prowadza do zdobycia następnych informacji.  Uczenie się zachodzące pomimo braku oznak behawioralnych jest nazywane -  uczeniem się utajonym. Uczenie się poprzez wygląd – jest nagłym zrozumieniem znaczenia danej sytuacji i włączeniem związanych z tym informacjami w skład posiadanej wiedzy. Podstawą tej formy jest zjawisko nazwane doświadczeniem typu „ach” będące pełną satysfakcji chwilą, w której coś, czego nie pojmowaliśmy, staje się dla nas oczywiste. Nagły przebłysk świadomości towarzyszących (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9b oryginalna42@pino.pl

 PODOBIEŃSTWA Warunkowanie  klasyczne 1 Podstawa uczenia się jest skojarzenie bodźca bezwarunkowego z warunkowym 2 Uczenie się awersyjne 3 Wygaszanie 4 Samorzutne odnawianie 5 Generalizacja 6 Różnicowanie 7  Uczenie się jest uzależnione od wpływu czynników pośrednich Warunkowanie instrumentalne 1 Skojarzenie reakcji ze wzmocnieniem 2 Uczenie się awersyjne 3 Wygaszanie 4 Samorzutne odnowienie 5 Generalizacja 6 Różnicowanie 7 Uzależnione od wpływu czynnika pośredniczącego RÓŻNICE 1 Organizm jest pasywny                                       &nb (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9a oryginalna42@pino.pl

 Przebieg warunkowania instrumentalnego jest uzależniony od długości odstępu czasu dzielącego zachowanie do jego konsekwencji. Wzmocnienie natychmiastowe – natychmiast po wystąpieniu pożądanego zachowania. Wzmocnienie odroczone – w pewnym odstępie czasu, po wystąpieniu pożądanego zachowania. W warunkowaniu instrumentalnym generalizacja jest zdolnością rozszerzania wyuczonej reakcji o reakcje podobne. Różnicowanie jest zdolnością odróżnienia pożądanej reakcji (wytarcie nosa chusteczką) od podobnej lecz niepożądanej (wytarcie nosa rękawem), jest ono uzależnione od umiejętności rozpoznawania różnych sytuacji, w których bodziec się pojawia. Bodziec różnicujący jest sygnałem informującym organizm o tym, czy następstwem określonej reakcji będzie oczekiwane wzmocnienie. Wygaszenie w warunkowaniu instrumentalnym to zanikanie zachowania następujące po jego początkowej intensyfikacji, spowodowane brakiem wzmocnienia. Samorzutne odnowienie -  to proces prowa (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 42 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie Poszukaj w różnych źródłach danych na temat praktyk stosowanych w przeszłości przez społeczeństwo wobec osób prawdopodobnie chorych psychicznie. Wypędzenie, inne formy izolacji, tortury, a nawet skazywanie na śmierć. Na czym polegała ich inność?, Czy i w jaki sposób były te osoby groźne dla otoczenia? Może potrafisz zinterpretować prezentowane przez nie symptomy w innych kategoriach niż nawiedzenie przez złe duchy? Czy spotkałeś się w legendach z tym tematem? Najczęściej stosowanymi kryteriami choroby psychicznej są następujące przesłanki: - pozostawanie pod opieką psychiatry, - opinia szanowanych członków społeczności o tym, że zachowanie jest skutkiem złego przystosowania, - znawca – psychiatra lub psycholog stawia diagnozę zaburzeń, - wyniki testów tej osoby odbiegają od norm wyznaczonych dla grupy określonej jako normalna, -  osoba sama twierdzi, że jest chora lub robi to pośrednio przez uczucie lęku, rozpaczy (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 9 oryginalna42@pino.pl

 WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE Jest to proces do skojarzenia danego zachowania z jego konsekwencjami. Jeżeli konsekwencje danego zachowania są pozytywne, jest prawdopodobne, że zachowanie to zostaje podjęte kolejny raz, jeżeli konsekwencje są negatywne – prawdopodobieństwo powtórki maleje.  Warunkowanie instrumentalne wymaga od organizmu „bycia sprawcą” podejmowania określonych działań. Prawo efektu – zachowanie prowadzące do  zadawalającego stanu rzeczy – „będą powtarzane”. Podstawa warunkowania instrumentalnego jest wzmocnienie  - proces, dzięki któremu konsekwencje danej reakcji prowadzą do zwiększenia prawdopodobieństwa ponownego pojawienia się tej reakcji. Związki między reakcją a jej następstwami nazywa się kontyngencją reakcji, która zachodzi wtedy, gdy konsekwencje są uzależnione od tego czy organizm ujawni pożądane zachowanie. Czynnik wzmacniający – przedmiot lub z (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 41c oryginalna42@pino.pl

Realizm w postrzeganiu i myśleniu także stanowi znane kryterium zdrowia psychicznego. Rozstrzyganie o prawdziwości czy realistyczności czyichś sądów wymagałoby wyboru punktu widzenia, który jest arbitralny. Gdyby zaś usunąć tą arbitralność to powrócilibyśmy do kryteriów powszechności sądów. Doprowadziłoby to do braku jakichkolwiek różnic między ludźmi pod tym względem. Realizm w myśleniu stałby się więc myśleniem zgodnym z dominującymi i obowiązującymi wzorami reagowania umysłowego. Powszechnie uważa się, że zdolność do realizacji celów życiowych, także jest kryterium zdrowia. Ważne jest uświadomienie sobie możliwości wystąpienia konfliktu między wartościami: z jednej strony mamy zdrowie jednostki, a z drugiej wartości społeczne, bądź nawet indywidualne cele i hierarchie wartości diagnosty. Lekarz nie może być arbitrem w kwestiach moralnych, religijnych, filozoficznych i etycznych. Ustalenie pojęcia zdrowia psychicznego to ustalenie pewnej normy, co wiąże (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 41b oryginalna42@pino.pl

Ćwiczenie Podaj przykłady występowania pojedyńczych objawów, charakterystycznych dla chorób psychicznych u osób funkcjonujących, Twoim zdaniem, całkowicie normalnie. Pomyśl o konsekwencjach głodu, braku snu, długotrwałego zmęczenia, działania silnych emocji. Pamiętaj, że takie symptomy nie muszą mieć jasnego i łatwego do uchwycenia czynnika przyczynowego.  Najzabawniejszym i najmniej dojrzałym  podejściem do choroby jest definiowanie osoby chorej... jako kogoś, kto jest leczony. Nie można utożsamiać tego, co zdrowe, z tym, co pozytywne społecznie. Chory pacjent zdrowieje, gdy upodabnia się do swego otoczenia i ma możliwość podjęcia funkcji społecznych. "Będziemy nazywać normalnymi fakty posiadające formy najpowszechniejsze - inne nazwiemy chorobowymi albo patologicznymi" ( E. Durkheim) Oto " korzenie" roli, jaką pojęcie zdrowia pełni w kulturze. W takim ujęciu NORMALNE jest zabijanie na wojnie, śmierć w czasie epidemii, rozwody, pr (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 41a oryginalna42@pino.pl

Zdrowe jest wszystko to, co nie jest chore.Często spotykamy się z klasyfikacją polegającą na koncepcji pozytywnej zdrowia, czyli podawaniu inwentarza jednostek chorobowych i na wskazaniu obszaru zjawisk występujących pomiędzy zjawiskami chorobowymi i zdrowymi. Zjawiska te są traktowane jako stany pośrednie, nie do końca rozwinięte predyspozycje do choroby lub też "gorsze",słabsze zdrowie, nie dające się ująć jako wzorzec pozytywny. Ktoś, kto jest niezdrowy, nie musi być chory, ale nie chory, nie jest już tym samym, co zdrowy....Autorzy, zwracając uwagę na stopniowalność wszystkich ludzkich dyspozycji, mają tendencje do klasyfikowania zjawisk wg. dymensji - wymiarów, liniowo uporządkowanych zbiorów, gdzie na jednym krańcu są ofiary patologii, a na drugim okazy zdrowia.Łatwo tu sobie wyobrazić przypadki osób chorych i zdrowych zarazem, wskazane ze względu na zastosowanie różnych kryteriów. Możesz teraz dokonoć niewielkiej próby samooceny własnego zdrowia (...)

Zobacz cały wpis na blogu »