Psychologia

Wpisy zawierające słowo kluczowe psychologia.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

zadanie9 oryginalna42@pino.pl

 Zadanie 9 Podaj dowolne ujęcie stresu Stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszystkie stawiane mu zadania. Danie. Powoduje bodziec, na którego działanie jesteśmy narażeni, stawia naszemu organizmowi niepowtarzalne, swoiste żądanie przystosować. Powoduje jakiś rodzaj zakłóceń i zwiększa żądania przystosowania się. Żądanie jest nieswoiste, kiedy wymaga przystosowania się do zakłócenia bez względu na jego charakter. Istotą stresu wg. Solye jest to nieswoiste żądanie aktywności jako takiej.

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenia6 oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie Spróbuj dokonać spisu krytycznych wydarzeń o największym wpływie na nasze życie, uporządkuj je zaczynając od tego, które wymusza największa zmianę, której najbardziej chciałbyś uniknać : 12 zadań. Uporządkuj i opracuj, zapytaj siebie dlaczego taj jest? Ćwiczenie Zaprojektuj scenariusz życia dla osoby, w Twojej konstrukcji psychologicznej, obfitujący w krytyczne wydarzeni życiowe. Z dużą liczbą prawdopodobnych „lęków” niech o ich realności decyduje Twoje przekonanie, że tyle mogłoby się przytrafić

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 6 oryginalna42@pino.pl

 Trud istnienia :Dla zadań krytycznych przystosować się nie da, natomiast można i trzeba przystosować się do ich przykrych konsekwencji. Wydarzenia krytyczne definiowane są jako takie stresy, które w istotnej sposób wpływają na kierunek i dalszy przebieg naszego życia ( skala wielkości stresu w jednostkach zmian życiowych LCF0. Na odczuwanie fizycznego bólu olbrzymi wpływ ma komponent emocjonalny. Małe dziecko odczuwa silniejszy ból gdy jest bite przez zagniewanego ojca ( dołącza się tu stres poczucia winy), nie gdy samo uderzy się mocno. Ból fizyczny odczuwamy przy dużej zmianie natężenia energii fizycznej, która jest zdolna uszkodzić żywe tkanki naszego ciała. Za odczuwanie bólu odpowiedzialne są niezróżnicowane wolne zakończenia nerwów rozsianych po całym ciele – system przewodzący impulsy bólowe. Aktywność ośrodkowego układu nerwowego stanowiąca pokazująca uwagi, pamięci o uprzednich odczuwaniach bólu. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Ćwiczenie 5 oryginalna42@pino.pl

  Ćwiczenie5 Wybierz kogoś kogo znasz i na sytuacji ( lęku czy złościi) zapisz jego zachowanie wg. 1. Pracy narządów wewnętrznych oddech postawa ciała, barwa skóry, pocenie się, wielkość źrenic, bule i inne zachowania 2.napięcie mięśni, głos mimika ruch ciała, gesty. 3.doznania wewnętrzne -  emocje spontanicznej ,i te, które zostaje o nie zapytany. Czy udało Ci się odróżnić zjawisko obserwowane od własnej emocjonalnej interpretacji?

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 5 koniec oryginalna42@pino.pl

 Cudze emocje wywołują nasze emocje. Badaczy stresu można podzielić na tzw. Dyspozycjonalistów zajmujących się zagadnieniami osobowościowych predyspozycji, a gw. indywidualnej odporności, oraz na „sytuacjonalistów” studiujących zewnętrzne źródła stresu. Oba podejścia są związane – niedokładnie.  Przyjęcie interaktywnego modelu stresu zmusza nas do ustalenia czy też uznania, ze my mamy do czynienia ze stresem, wystarczy subiektywny punkt  czy też niezbędne jest  stanowisko obserwatora obiektywnego obserwatora. W psychoterapii obserwujemy od podejścia obiektywistycznego do stanowiska fenomenalnego czynnego, które skupia się na treściach wewnętrznych przeżyć. Dane obiektywne pochodzące od zewnętrznego obserwatora mają ograniczone znaczenie w obserwowaniu i opisie stresu. Przyjmuje się, że sam człowiek jako podmiot ma bezpośredni dostęp do własnego doświadczenia wewnętrznego. Kluczowym elementem w takim modelu stresu jest sposób orient (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 7 oryginalna42@pino.pl

 &. Na czym polega wizualizacja? Jest to przywołanie wrażeń zmysłowych, w zakresie wielu analizatorów np. wyolbrzymienie sobie kolorów tęczy  - umysł będzie jasny i wypoczęty>

Zobacz cały wpis na blogu »
Cwiczenie$ oryginalna42@pino.pl

  Ciało dusza  Przez trzy dni zapisuj sytuację gdzie ograniczałeś zaspokojenie potrzeb biologicznych na rzecz standartów społecznych określ w skali 1-3 zaznacz przewagę którejkolwiek Dlaczego?

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja 6 oryginalna42@pino.pl

 Sen (senność, czujność, podniecenie) Ujęcie interakcyjne – interakcje z elementami środowiska jako źródło stresu.  Są dwa sposoby walki z zakłóceniami : a) sprzężenie zwrotne ujemne, - sprzężenie zwrotne dodatnie Oba prowadza do utrzymania homeostazy. Człowiek jest podmiotem swego działania. Potrafi uzyskać względną niezależność. Ludzie dążą do osiągnięcia takich standardów jak akceptacja ogółu, dobrą bliskość, wartości religijne a potrafią znakomicie tolerować ból – standard lojalności wobec własnej grupy, zdobyć przewagę nad biologicznym wymaganiem ustroju. Mechanizmy samoregulacyjne : 1. Ośrodkowe – funkcja ośrodkowego układu nerwowego ( mózg i rdzeń kręgowy ) i kierują zachowaniem człowieka w otoczeniu. 2. Somatyczne – ich praca kieruje autonomiczny układ nerwowy ( część sympatyczną i pra –sympatyczną) odpowiada za pracę narządów wewnętrznych. Biologiczna i społeczna autonomia s (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
zadanie 6 oryginalna42@pino.pl

 6. Co to jest technika afirmacji? Afirmacja – to pozytywne myślenie, którą się świadomie wybiera aby „zaszczepić” ją w swoim umyśle w celu uzyskania pożądanego wyniku. Świadomie wybieramy inne sposoby ujmowania rzeczywistości, ale podświadomie stosujemy stare strategie i rozwiązywania w ujmowaniu świata. Technika ta jest oparta na autosugestii : Ja ….. jestem wartościowym człowiekiem, i td. Ja ….. . Ty ….. On….. jest itd.

Zobacz cały wpis na blogu »
lekcja 5 cd. oryginalna42@pino.pl

 Zespół stresu biologicznego – schemat ogólnego zespołu przystosowania składa się z 3 stadiów : A.      Reakcja alarmowa – Organizm wykazuje zmiany właściwe dla początkowego momentu oddziaływania stresora. Odporność jest zmniejszona i jeśli stresor jest wystarczająco silny, może nawet nastąpić śmierć B.      Stadium odporności – Następuje aktywizacja i opór organizmu. Dzieje się tak, gdy ciągłe wystawienie na działanie stresora daje się pogodzić z przystosowaniem. Objawy charakterystyczne dla reakcji w zasadzie znikają i odporność wzrasta powyżej poziomu normalnego. C.      Stadium wyczerpania – W następstwie długotrwałego oddziaływania stresora, do którego organizm się przystosował, wymagana do tego energia w końcu się wyczerpuje. Pojawiają się powtórne oznaki reakcji alarmowej, tym razem są one jednak nieodwracalne i osobnik (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 5 oryginalna42@pino.pl

 5.. Co to jest ruch rozwoju osobistego?  Zaspokaja zapotrzebowania i oczekiwania osób zdrowych, dobrze funkcjonujących, ale poszukujących wciąż nowych dróg w życiu,  nowych rozwiązań. Tacy ludzie nie chcą ograniczać swojej wolności uzależniając się od czegokolwiek.  Są oni dojrzali emocjonalnie. Ich główna motywacja życiową jest rozwój osobisty, przekraczanie swych ludzkich ograniczeń i słabości, realizacja własnych potencjałów. (Formy spotkań grupowych, warsztaty, grupy wsparcia rozwoju.

Zobacz cały wpis na blogu »
Cwiczeniaq oryginalna42@pino.pl

 Ćwiczenie 1  Wyobraź sobie typowy poranek, moment budzenia się Dźwięki: - budzik                           głos osoby                             ruch uliczny                 - odgłos krzątania         głos zwierząt                         inne dźwięki Doznania wzrokowe - światło naturalne                       postać    (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Zadanie 4 oryginalna42@pino.pl

 4. Co to jest psychologia humanistyczna? Podaj jej główne założenia? Psychologia humanistyczna jest skoncentrowana na pacjencie. Terapeuta pełni funkcję niedyrektywną ( C. Rogers) . Klient mówi swobodnie co myśli, co czuje. Terapeuta akceptuje wszystko, co słyszy, nie chwaląc ani nie ganiąc. Zwraca jedynie uwagę na emocje i odczucia wewnętrzne. Odpowiednio zmotywowana osoba potrafi sama rozwiązać swoje problemy. Warunkiem powodzenia jest uwolnienie się od strachu i samooszukiwania się. Pacjent wykorzystuje swe możliwości, aby osiągnąć lepsze przystosowanie poprzez proces dojrzewania emocjonalnego. Terapeuta jest tu odzwierciedleniem uczuć. Najważniejsze jest jego zainteresowanie i akceptacja. W tej psychologii możemy obserwować typowe procesy zmiany uczuć wyrażanych w terapii przez pacjenta: od negatywnych do pozytywnych.

Zobacz cały wpis na blogu »
Podsumowanie 1-4 oryginalna42@pino.pl

 PODSUMOWANIE Kluczem jest poczucie człowieka, ze jest wysłuchiwany z uwagą i zainteresowaniem. Ważne informacje pojawiają się, gdy człowiek ufa psychologowi. Wstyd i poczucie winy są bardzo silnymi blokadami szczerości u pacjenta. Terapeuta nie jest krytyczny ani oceniający,  lecz przyzwalający i akceptujący. Powinien też posiadać zdolność do empatii, czyli możliwości rejestrowania, rozumowania oraz współodczuwania stanów emocjonalnych innych ludzi. Powinien posiadać umiejętność analizowania tego, co dzieje się między nim a jego klientem. Bazą dla dawania i brania pomocy jest KONTRAKT. Jest to jasna i precyzyjna umowa, przyjęta i zaakceptowana przez obie strony. Każdy kontrakt musi zawierać doprecyzowany cel, który chcemy osiągnąć, i do którego dążymy w procesie udzielania pomocy. Kontrakt minimalizuje ryzyko kontynuowania spotkań terapeutycznych, które stały się już niecelowe.  Jego celem nie może być pożądana przez klienta zmiana, któ (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Lekcja4 oryginalna42@pino.pl

 Poziom ruchu rozwoju osobistego Ruch rozwoju osobistego zaspokaja zapotrzebowania i oczekiwania osób zdrowych, dobrze funkcjonujących, ale poszukujących wciąż nowych dróg w życiu, nowych rozwiązań. Tacy ludzie nie chcą ograniczać swojej wolności uzależniając się od czegokolwiek. Są to ludzie dojrzali emocjonalnie. Ich główną motywacja życiową jest rozwój osobisty, przekraczanie swych ludzkich ograniczeń i słabości, realizacja własnego indywidualnego potencjału. Tu pojawiają się formy spotkań grupowych, warsztatów, grup wsparcia rozwoju. Poziom doradztwa Inaczej ujmując – poradnictwo, które dzielimy na:  1. Ogólne, niespecyficzne, dostosowane do przewidywalnych potrzeb, 2. Specyficzne, którego odbiorcą maja być specyficzne grupy ludzi. Poradnictwo ogólne realizują psychologowie w Poradniach Zdrowia Psychicznego. Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne pełnia opiekę nad dziećmi i młodzieżą. Poradn (...)

Zobacz cały wpis na blogu »