Ubezpieczenie murów - co dokładnie jest chronione w domu i mieszkaniu?

kategoria: Ciekawostki   dodane: 17/06/2020
Ubezpieczenie murów uwzględnione jest w podstawowej polisie mieszkaniowej. Nie jest to jednak jedyna część, z której składa się nieruchomość. Każdą z nich można ubezpieczyć osobno. Warto sprawdzić, co zapewnia ubezpieczenie tylko murów i czy jest to korzystne rozwiązanie.

Czym są mury w polisie mieszkaniowej?

Definicje różnych pojęć ubezpieczeniowych zamieszczane są przez ubezpieczycieli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Poprzez mury rozumieć należy samą nieruchomość bez elementów stałych i ruchomości, czyli elementy składowe ścian i poszycia dachowego (włącznie z materiałami takimi jak np. tynk czy gładź wykorzystanymi do wykończenia elewacji). 

Mury w polisie mieszkaniowej – co można chronić?

Jak czytamy na https://rankomat.pl/nieruchomosci/ubezpieczenie-murow, z polisy mieszkaniowej można chronić nie tylko mury budynku mieszkalnego. Dotyczy to również pomieszczeń przynależnych oraz innych budynków, jakie znajdują się na terenie posesji i niektórych usytuowanych poza nią. Mowa tu m.in. o piwnicach, budynkach gospodarczych, wolnostojących garażach, altanach ogrodowych itp. 

W ofercie niektórych towarzystw znajduje się też opcja ubezpieczenia domu letniskowego. W tym kontekście często pada pytanie o możliwość ubezpieczenia murów drewnianego domu. Na ogół wchodzi to w rachubę, przy czym wysokość składki w dużej mierze zależy od rodzaju konstrukcji. Jeśli dom ma konstrukcję palną, trzeba się liczyć nawet z dwukrotnie droższą polisą. 

Ubezpieczenie murów w polisie mieszkaniowej - kiedy się przydaje?

Mury narażone są na szereg zagrożeń spowodowanych czynnikami zewnętrznymi i działalnością człowieka. W wielu przypadkach zdarzenia te mogą spowodować szkody, których likwidacja będzie bardzo kosztowna. Do największych zagrożeń zaliczają się m.in. powódź, huragan, lawina, grad, upadek drzew i masztów, pękanie mrozowe, osuwanie się i trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, przesiąkanie wód gruntowych, eksplozja i implozja, zalanie, wandalizm, pożar, dym i sadza itp. W zależności od ubezpieczyciela część zdarzeń uwzględniona jest w podstawie, a za niektóre trzeba dodatkowo zapłacić. To, od jakich konkretnie ryzyk chronione będą mury, jest podyktowane zakresem ochrony proponowanym przez danego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie murów a wyłączenia odpowiedzialności

W odniesieniu do murów istnieją wyłączenia odpowiedzialności – czyli sytuacje, gdy ubezpieczyciel nie przejmuje odpowiedzialności za szkodę i nie wypłaca odszkodowania. Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy:

  • budynek mieszkalny wybudowano na podstawie projektu niezgodnego z prawem,
  • szkodę spowodowały prace pod ziemią,
  • właściciel nieruchomości dopuścił się rażącego niedbalstwa, nie przeprowadzając wymaganych przeglądów,
  • szkoda spowodowana została umyślnie lub pod wpływem alkoholu bądź innych substancji odurzających. 

Pełnej listy wyłączeń i zdarzeń włączonych do ochrony należy szukać w OWU.

Kompleksowa ochrona? Ubezpieczenie murów nie wystarczy

Podstawowa polisa chroniąca mury i elementy stałe przed zdarzeniami losowymi nie jest droga. Średnio kosztuje ok. 270 zł. Przy wyborze ubezpieczenia nie wolno kierować się wyłącznie ceną – kluczową rolę odgrywają zakres ochrony i sumy gwarantowane, na jakie ubezpieczone są poszczególne ryzyka. 

Dom i mieszkanie to nie tylko mury, ale także mienie ruchome i lokatorzy, dlatego samo ubezpieczenie murów to za mało, aby kompleksowo chronić nieruchomość. Podstawową polisę warto zatem poszerzyć o odpowiednie dodatki jak np. przepięcie, stłuczenie przedmiotów szklanych czy OC w życiu prywatnym.