Wierz

Wpisy zawierające słowo kluczowe wierz .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

J 6, 52-59 bierziczytaj

Wierz i korzystaj z Bożych darów. ...   Jezusa przyjmuj w Komunii Świętej jak najczęściej. Dzięki Niemu żyj pełnią życia. Rozpalaj w sobie tęsknotę za Nim. ...   Przystępowanie do Komunii Świętej nie jest gwarantem trwania w łasce Bożej. Potrzeba godziwego łączenia się z Panem. Żyj Chrystusem. Kto niegodnie spożywa Eucharystię, winny się staje Ciała i Krwi Pańskiej i wyrok sobie gotuje. Nie traktuj sakramentów na sposób magiczny. Uczestnictwem w nich wyrażaj miłość do Boga. Przyjmuj Boże dary. Żyj według Bożego Prawa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 3, 16-21 bierziczytaj

Wierz i ufaj Bogu. Karm się Bożym Słowem. Prowadź się światłem Bożej nauki. Chodź Bożymi drogami. ...   Jezus największym darem Boga dla ciebie. Raduj się Nim. Z Nim zmieniaj świat. ...   Wierz w Chrystusa. Osiągaj zbawienie. Mocą żywej wiary spełniaj wymagania prawdy. Uczynki dokonuj w Bogu i miłości. Martwa wiara umożliwia większe rozeznanie zobowiązań. Pociąga za sobą większą odpowiedzialność przed Bogiem i ludźmi. Na zbawienie nie otwiera. Wiara, która przynosi owoc uczynków prawdy i miłości, wprowadza do Królestwa Bożego. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 21, 1-14 bierziczytaj

Wierz. Jezus nieustannie troszczy się o Kościół. ...    Zauważaj zbawczą obecność Jezusa w porażkach.  Wtedy jest szczególnie bliski. ...    Pogłębiaj wiedzę w każdy dostępny sposób.  Przemieniającego spotkania z Jezusem poszukuj w codzienności. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 9, 14-29 bierziczytaj

Wierz ufnie, prosto i szczerze. Naprawdę polegaj na Bogu. Z ufnością kieruj ku Niemu zamysły i pragnienia serca. Wspieraj czynienie dobra, uczynki miłosierdzia, postem i modlitwą. ...   Powierzaj Jezusowi wszystkich ojców rodzin. Zmagają się z niewiarą. Jezus wyzwoli ich rodziny od wszelkich wpływów zła. ...   Wierzę w Ciebie niedoskonale. Prowadź mą wiarę ku wyżynom. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 7, 21. 24-27 bierziczytaj

Wierz Bożemu Słowu. ...   W Adwencie bardziej świadomie odkrywaj. Jedyną skałą jest Słowo Wcielone. Duch Święty pobudza cię. Kochaj tylko to, co święte. ...   Otwarcie i zaufanie Słowu Bożemu, mimo początkowych trudności, przynosi błogosławieństwo i zbawienie. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 23, 35-43 bierziczytaj

Wierz w uniżonego i wyszydzonego Boga. ...   Każdego dnia przychodzi do ciebie Boże Królestwo. Żyj jego prawem. Kiedy zakończysz ziemską wędrówkę, Bóg przyjmie cię do jego pełni. ...   Przez całe życie szukaj spojrzenia Jezusa na ciebie. Szukaj tak długo, aż Jezus stanie się Królem twego serca. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 9, 1-8 bierziczytaj

Wierz bez wątpliwości. Bóg może ci pomóc. Może rozwiązać to, co skomplikowane, nielogiczne i niemożliwe do rozwiązania. Niewiara i brak zaufania powstrzymują Boga. ...   Poznawaj dogłębnie serca. Dotykaj je. Uzdrawiaj. Myślami szanuj godność cżłowieka. Widząc zło ufnie powierzaj ludzi Bożej mocy. ...   Potrzebujesz przebaczenia grzechów, aby być wolnym i mieć życie w pełni. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 16, 29-33 bierziczytaj

Wierz w Jezusa. Polegaj tylko na Nim. ...   Sercem nieustannie szukaj Jezusa. Tylko w Nim dusza znajduje schronienie i napełnia się mocą Bożego zwycięstwa. ...   Jezus jest źródłem i gwarantem pokoju. Oczekuje od uczniów świadectwa trwania przy Nim i z Nim. Zachęca i obiecuje pomoc w przeciwnościach i trudach. Pomocą jest Paraklet. W Nim Jezus jest zawsze blisko. On nie pozwoli zginać nikomu z uczniów Jezusa. Nie pozwoli też zniknąć wspólnocie uczniów Jezusa. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 20, 19-31 bierziczytaj

Wierz w Boże przebaczenie do końca. Przebaczaj sobie. Wobec siebie i innych bądź miłosierny na wzór Pana. Duchowo dotykaj bliskiej obecności Zmartwychwstałego. ...   Przywracaj Boży pokój. ...   Nieufność serca ma jedno zasadnicze źródło. Jest nim nieufność wobec Boga i Jego miłości. Na szczęście Jezus odsłania wszystkie przejawy nieufności serca. W jednym momencie przemienia się w osłupienie i zdziwienie wiary. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 2, 1-12 bierziczytaj

Wierz w pełne Boże przebaczenie. Stwórca w pełni przebacza. Po Spowiedzi wszystko jest odpuszczone. Możesz rozpocząć nowe, głębsze życie, iść dalej. ...   Dziel się Bożym życiem. Świadcz miłosierdzie względem duszy i ciała. ...   Z wyobraźnią i odwagą prowadź innych do Jezusa. Zdobywaj się na gesty i czyny przełamujące konwenanse i zwyczaje. Rozbieraj dach swej głowy i serca. Stawaj bliżej Jezusa. Moc rodzi się z wiary. Przychodź słuchać. Słysz odpowiedzi, na które czekasz od dawna. Proś o odrobinę. Otrzymasz obfitość. Wierz. Bądź bliźej. Pozwalaj się zaskakiwać innością i obfitością. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 1, 29-34 bierziczytaj

Wierz w Jezusa, Syna Bożego. Wierząc będziesz miał życie w Jego imię. ...   Żyj i działaj w Miłości. Będziesz dzieckiem Bożym. ...   Dawaj świadectwo o Jezusie. W mocy Ducha Świętego działaj i wypełniaj misję. Udzielaj Ducha. Chrzcij Duchem Świętym. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 5-25 bierziczytaj

Wierz w Bożą Moc i Miłosierdzie. Obyś był w niebie. ...   Umacniaj. Zawsze w Bogu pokładaj nadzieję. Bądź wierny Ewangelii. Napełniaj serca prawdziwą radością. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 16, 15-20 bierziczytaj

Wierz Jezusowi. Mów językiem miłości, nadziei i prawdy. Módl się za braci z przekonaniem. Wyjdź na drogę Pana. ...   Stawaj się Słowem Boga. ...   Bądź świadkiem Bożych dzieł. Naśladuj Boga. Z wiarą czyń cuda. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 12, 24-26 bierziczytaj

Wierz w Boże obietnice. Jezus oddał życie i krew za ciebie. Prowadzi cię. Trać życie z miłości do Boga i bliźnich. ...   Zachowywanie Bożej nauki. Uczynki miłosierdzia. Męczeństwo za wiarę. ...   W życiu codziennym potrzeba większego zapału apostolskiego i poświęcenia się drugiemu człowiekowi, a w modlitwie - bliskości z Bogiem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »