Módl się

Wpisy zawierające słowo kluczowe módl się .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 10, 1-9 bierziczytaj

Módl się o powołania. Włączaj się w misję ewangelizacyjną na miarę swych możliwości i talentów. Świadectwo w dzisiejszym tak bardzo zlaicyzowanym i dalekim od Boga świecie jest bardzo potrzebne. ...   Jezus ci ufa. Potrzebuje cię. Posyła. Głoś świadectwem życia bliskość Bożego Królestwa. ...   Życzenie pokoju bliźnim winno być naturalnym pragnieniem. Wypowiadane słowa, wolne od uszczypliwości i ironii, niech niosą bliskim i napotkanym osobom poczucie bezpieczeństwa. Niech ten, kto usłyszy słowo wychodzące z ust, odczuje, że jest szanowany, dowartościowany. Stawaj się krzewicielem pokoju. Zyskuj dla siebie i osób z otoczenia Boże błogosławieństwo. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 14, 25-33 bierziczytaj

Módl się o wolność wewnętrzną i dyspozycję. Każdą myślą i dziełem buduj Królestwo Boże. ...   Kto ma Bożą miłość, niczego mu nie brakuje. Codzienne doświadczanie mocy Bożej miłości pozwala iść za Bogiem w każdej sytuacji. ...   Ostrzegaj przed chrześcijaństwem bez serca. Przeżyj życie na chwałę Bogai ku pomnożeniu dobra w świecie. Bierz Krzyż. Oddawaj siebie Bogu i ludziom na służbę. Uniżaj siebie. Schodź do największej ludzkiej biedy. Pochylaj się. Umywaj ludziom nogi. Kochaj do końca. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 9, 51-56 bierziczytaj

Módl się za tych, którzy są z dala od Boga. Staraj się ich kochać. ...   W prawdziwej wolności i konsekwentnie wypełniaj wolę Ojca. Wiernie podążaj za Jezusem. ...   Zbawiaj. Cierpliwość wymaga wielkiego hartu ducha. Pokonuj pragnienie odwetu. Trwale wychodź ze spirali przemocy. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 15, 3-7 bierziczytaj

Módl się o nawrócenie grzeszników. Ciesz się z ich nawrócenia. ...   Serce Jezusa zbawieniem ufających Bogu i źródłem miłości. Pocieszaj. Przywracaj nadzieję. Prowadź po Bożych ścieżkach. Serce pełne radości dzieli się otrzymaną miłością. ...   Serce Jezusa jest studnią dla wierzącego. Źródłem, z którego wypływają święte sakramenty i wylewa się Boże miłosierdzie. Wodą żywą. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 23-29 bierziczytaj

Módl się o miłość do Boga. Uczestnictwo w adoracji Najświętszego Sakramentu przynosi owoce w życiu. Czynami potwierdzaj miłość do Boga. ...   Ożywiaj świadomość Bożej obecności w mieszkaniu duszy. Rozpalaj miłością w posłusznym przyjmowaniu Bożego Słowa i wrażliwości na potrzeby braci. ...   Boży pokój wyrażony jest przez słowo "szalom". Oznacza obfitość, zbawienie, rozwój życia i szczęście. Żyć w obfitości to doznawać pokoju w sensie biblijnym. Kiedy wszyscy mają możliwość kształtowania swego życia bez zniewalania innych i upokorzenia, gdzie wszyscy mogą roziwjać swe talenty i wzrastać ku pełni życia, tam Biblia mówi o pokoju. Bóg chce ci dać ten pokój, czyli pełnię. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 10, 17-22 bierziczytaj

Módl się i staraj o to, aby twój skarb był w niebie, aby twoje serce było w niebie, aby tam pragnęło z całych sił dążyć. ...   Niech w twej postawie dostrzegają głęboki blask świętości. Wiernie podążaj śladami Mistrza. Bądź wierny natchnieniom Ducha Świętego. Postępuj tak, by nigdy Mu się nie sprzeciwiać. ...   Bądź świadkiem Jezusa. Głoś Dobrą Nowinę. Bądź wierny prawdzie. Narodzisz się dla nieba. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 10, 1-9 bierziczytaj

Módl się o nowe powołania. Żyj prostotą Ewangelii. Ufaj Jezusowi. ...   Pokładaj nadzieję w sile Jezusa. ...   Twe życie zgodne z Ewangelią ma być dla bliźnich najlepszym kazaniem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 13, 24-30 bierziczytaj

Módl się i czuwaj. Dawaj owoce nawrócenia. Wsłuchuj się w Boże Słowo. ...   Rozświetlaj ciemne zakamarki duszy. Napełniaj światłem Ewangelii. ...   Najskuteczniejsza walka ze złem dokonuje się przez rozwijanie i pielęgnowanie w sobie dobra. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 1-12 bierziczytaj

Módl się i pracuj. ...   Uświęcona przez Boga ludzka miłość sposobem wypełniania Bożej woli. ...   Bądź narzędziem jedności przez skuteczne apostolstwo i wewnętrzną radość prowadzącą do Boga. ...

Zobacz cały wpis na blogu »