Buduj

Wpisy zawierające słowo kluczowe buduj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Mk 12, 13-17 bierziczytaj

Buduj jasną relację i więź opartą na zaufaniu i przyjaźni względem Boga. Dojrzewaj. Odkrywaj prawdę. Bóg jest twym przyjacielem. Pragnie twego dobra. Jesteś Jego dzieckiem. Rób coraz więcej miejsca dla kochającego Ojca w twym życiu. ...   Odważnie i w wolności żyj prawdą i Bogiem. ...   Obowiązki chrześcijanina względem państwa i społeczeństwa winny być traktowane również jako obowiązki religijne. Masz obowiązek czynić wszystko, co w twej mocy, by państwo i naród zostały przeniknięte Bożą łaską i były budowane na fundamencie prawa Bożego. Wszystkie prawa i obowiązki społeczno-polityczne, które nie sprzeciwiają się prawu Bożemu i prowadzą do dobra wspólnego, winny być przestrzegane. Nieuzasadnione naruszenie tych przepisów należy uznać za grzech w znaczeniu religijnym. (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 1-5 bierziczytaj

Buduj opartą na miłości relację do Boga. ...   Duszą pragnij Boga. Zawsze stawiaj Go w centrum wiary. Uwielbiaj Go. Służ Mu. Dostrzegaj potrzeby innych. ...   Właściwe znaczenie szabatu polega na odpoczywaniu i upamiętnianiu wyzwolenia z Egiptu. Odpoczynek i pamięć o dobroci Boga są istotą szabatu. Bóg obdarza dobrem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 18, 15-20 bierziczytaj

Buduj relacje z ludźmi. ...   Miłością troszcz się o zbawienie innych. Realizuj ją przez upominanie grzeszących. Żyj Bożym przebaczeniem. ...   Jezusowa procedura napominania ma charakter osobowy i nie traktuje grzesznika jedynie w perspektywie prawa. Styl braterskiego dialogu odpowiada woli Ojca. Nie chce, żeby zginęło jedno z tych małych. Są przedmiotem miłości miłosiernej Boga. Nie chce śmierci grzesznika. Nawróć się i żyj. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 17, 20-26 bierziczytaj

Buduj jedność w Kościele. ...   Każdego dnia zanurzaj się w jedność Bożej miłości. Im bardziej trwasz w Bożej miłującej obecności, tym bardziej przyczyniasz się do jedności rodzaju ludzkiego. ...   Usposobić się do ofiary dla jedności znaczy zmienić spojrzenie, rozszerzyć horyzont, rozpoznawać działanie Ducha Świętego w bliźnich, odkrywać nowe oblicza świętości, otwierać się na nieznane formy chrześcijańskiego działania. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 21, 33-43. 45-46 bierziczytaj

Buduj się wiarą. ...    W świetle Bożej miłości zarządzaj życiem. ...    Nawracaj się. Zmieniaj życie. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 9, 41-43. 45. 47-50 bierziczytaj

Buduj z Jezusem zażyłość. Zapraszaj Go do wszystkiego, co przeżywasz i czego doświadczasz. ...   Mocą Bożej miłości walcz o Boże Królestwo w twym życiu. ...   Podstawowym i najpoważniejszym zgorszeniem jest gaszenie wiary w sercach dzieci, które wierzą w Boga, i oddalanie ich od Niego. Utrata wiary jest utratą Jezusa, a wraz z Nim utratą sensu życia i zbawienia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 15, 9-17 bierziczytaj

Buduj relację z Jezusem. Kochaj Go. ...   Pogłębiaj miłość w rodzinie. Wzrastaj w zrozumieniu, szacunku, życzliwości, przebaczeniu. ...   Dąż do doskonałego i pełnego poznania Ewangelii. Wprowadzaj ją w codzienne życie. Stawaj się prawdziwym przyjacielem Jezusa. Z miłości do Boga i bliźnich wypełniaj Bożą wolę. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 14, 7-14 bierziczytaj

Buduj i rozszerzaj w świecie Królestwo Boże. Czyń wielkie dzieła. ...   Przyjmuj i wypełniaj Ewangelię. ...   Z ufnością proś w imię Jezusa. Żyj wiarą w Jego chwalebne zmartwychwstanie i Jego miłosierdzie. Z nadzieją podchodź do codzienności. Wyrastaj na chwałę Bogu u ludziom. Z ufną modlitwą przychodź do Pana. ...

Zobacz cały wpis na blogu »