Proś

Wpisy zawierające słowo kluczowe Proś.


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 12, 8-12 bierziczytaj

Proś Ducha Świętego o ożywienie wiary i żywą relację z Jezusem. Przyznawaj się do Niego przed ludźmi. ...   Jezus jest wiernym i wiarygodnym świadkiem miłości Ojca. Ucz się wierności od Jezusa. ...   Nie wolno zapierać się wiary. Należy ją wyznawać aktywnie. Przyznawaj się do wiary, gdy o to pytają. Dobrą rzeczą jest jawne noszenie oznak wiary. Konieczną sprawą jest świadczenie o przywiązaniu do Boga czynami. Potrzebna jest roztropność. Narzucanie się ze swoją wiarą może do niej zrazić. Brak jakiegokolwiek świadectwa jest zaprzeczeniem żarliwej więzi z Bogiem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 6, 17-29 bierziczytaj

Proś Ducha Świętego o właściwe rozeznanie swych pragnień i odwagę przyjmowania uwag i upomnień od innych. Prawda cię wyzwoli. Da ci pokój w sercu. ...   Jezus uwalnia twe serce od pochopności, błahości, powierzchowności, zależności od opinii innych. ...   Nieważne czy bezpośrednio, czy tylko z ubocza, proponując, namawiając, sugerując, prowadzisz kogoś do grzechu. Jesteś w takim wypadku odpowiedzialny za grzech bliźniego. Za to, że do zła go skłoniłeś. Niech nie będzie uspokojeniem twego sumienia to, że nic nie zrobiłeś, że tylko mówiłeś, żartowałeś. Ponosisz odpowiedzialność za zgorszenie bliźniego i skutki zgorszenia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 20, 19-23 bierziczytaj

Proś o łaskę otrzymania Ducha Świętego w życiu z jak największą mocą. Proś o trzy dary, które zawsze od Ducha Świętego pochodzą. O dar prawdziwego pokoju. O dar głębokiej radości. O dar autentycznej misji. ...   Duch Święty przemienia serce według woli Ojca i pragnień Jezusa. ...   Boże, Ty przebacz tym, którym ja w pełni przebaczyć nie potrafię i daj im potrzebne im łaski. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 16, 5-11 bierziczytaj

Proś Bożego Ducha o pomoc. Z Jego pomocą rozeznawaj, co dobre, mądre, potrzebne i miłe Bogu. Żyj w prawdzie. ...   Duch Święty uwalnia cię od grzechu i prowadzi drogami sprawiedliwości. Żyj sądem Boga w codzienności. ...   Uczestnictwem we Mszy Świętej zyskujesz potrzebne łaski. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 6, 36-38 bierziczytaj

Proś Pana o łaskę Bożej miłości. Odważnie ruszaj się drogą miłosiernej miłości. ...   Niech twa miara wobec drugiego człowieka będzie coraz bardziej podobna do Bożej miary wobec ciebie. ...   Bądź miłosierny. Gotowy przebaczyć winy tym, którzy cię skrzywdzili. Stawiaj wymogi. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 1, 29-34 bierziczytaj

Proś o nieustanną więź z Bogiem. Umiejętność pełnienia z radością Jego woli we wszystkim, co składa się na życie. Wypełniaj codzienne obowiązki. Wypływają ze stanu. Chwal Boga. Raduj się w Nim. ...   Jezus, Baranek Boży, przyszedł wziąć na siebie ciężar grzechów i słabości. ...   Obyś nauczył się dostrzegać Boga objawiającego się w dobru dokonywanym przez bliźnich, a do nich zwracał się z należną im czcią jako do dzieci Bożych. ...

Zobacz cały wpis na blogu »