żyj

Wpisy zawierające słowo kluczowe żyj .


« najpopularniejsze słowa kluczowe

Łk 12, 49-53 bierziczytaj

Żyj według Dekalogu. Wszystko poświęcaj za życie według Ewangelii. ...   Jezus zapala w twym sercu płomień miłości Bożego Ducha. Oczyszcza twe intencje. ...   Z Bogiem może być trudno, ale w końcu będzie się opłacało. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 22, 15-21 bierziczytaj

Żyj z czystą twarzą i sercem.  Prawda i wolność są drogą do Boga,  który jest początkiem każdego dobra.  Żyj w prawdzie.  Podążaj drogą Jezusa. ...    Przychodź do Jezusa.  Niczego nie wymuszaj.  O nic podstępnie z Jezusem nie walcz.  W prostocie razem z Jezusem przyjmuj wolę Ojca. ...    Kiedy widzisz niegodnego reprezentanta Boga,  pomyśl o tym, czego Bóg dokonuje przez tę osobę dla ciebie,  a nie o tym, jak ta osoba przysłania Boga,  jak na twych oczach bezcześci swe pomazaństwo. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
J 6, 44-51 bierziczytaj

Żyj Eucharystią. Podtrzymuj życie pokarmem z nieba. Jednocz się z Bogiem. Dostrzegaj Go i rozpoznawaj pod postacią chleba i wina. Kontempluj Go twarzą w twarz w przyszłym świecie. ...   W Jezusie żyj pełnią życia. Żyj na wieki. Karm się Bożym Ciałem. ...   Wiara jest łaską, na którą dobrowolnie i świadomie muszę odpowiedzieć, by przynieść owoce godne Chrystusowego ucznia. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 11, 25-30 bierziczytaj

Żyj dla Boga. Służ bliźnim. ...   Czyń serce łagodne i pokorne. ...   Świadomy niedoskonałości, ułomności i niewiedzy bądź pokorny. Wsłuchuj się w pouczenia. Nie gardź nauką. Nie odrzucaj wiedzy i trudu studiowania. Świadomy ograniczoności bądź Bożym prostaczkiem. W miarę możliwości zdobywaj wiedzę. Bądź prostaczkiem. Zdobywaj mądrość. Pamiętaj o niedoskonałości. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 19, 41-44 bierziczytaj

Żyj dla Chrystusa. Bądź bogaty Chrystusem. ...    Patrz na życiew perspektywie przyszłych skutków czynów i powołania do wieczności.  Duch Święty uzdalnia do dobrego wykorzystania wolności. ...    Człowiek powołany jest do tego, by wraz z Bogiem cierpieć cierpieniem, jakie świat bez Boga zadaje Bogu. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 14, 12-14 bierziczytaj

Żyj miłością na wzór Jezusa. Tak jak On kocha. Miłość się daje. Ofiarowuje. Nie oczekuje odpowiedzi czy wdzięczności. Nie jest skażona pragnieniem podobania się ludziom. Kocha tylko po to, by kochać. ...   Bóg pierwszy cię ukochał. Odwiecznie. Bez żadnej twej zasługi. Wszystko w życiu czyń ze względu na Bożą miłość. ...   Prawdziwą wartość ma bezinteresowne czynienie dobra. Zrobienie czegoś bez oczekiwania rewanżu. Bezinteresowność oznacza całkowite zapomnienie o sobie. Liczy się przede wszystkim drugi człowiek. Staje się podstawą miłości. Zainteresowania ukochaną osobą. Ego usuwa się w cień. Przestaje być najważniejsze. Miłość nie szuka swego. Jeżeli szanujesz kogoś ze względu na swe potrzeby, to znieważasz te osobę w jej godności. Zniekształcasz w sobie sens miłości jako odpowiedzi se (...)

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 20, 20-28 bierziczytaj

Żyj na wzór Syna Człowieczego. ...    Naśladuj służebną miłość Boga w konkrecie życia. ...    Bądź wielki. Prześcigaj się w służbie. ... 

Zobacz cały wpis na blogu »
Mt 8, 18-22 bierziczytaj

Żyj wiarą w Jezusa. ...   Bądź dobrym uczniem Jezusa. Idź drogą wskazaną przez Niego. Dzięki pomocy Bożego Ducha coraz lepiej rozumiej Boże drogi. Podążaj nimi w radosnym posłuszeństwie. ...   Kto chce iść za Jezusem, musi być przygotowany na niewygody i trudy. Jego uczniem może być tylko ten, kto w obliczu woli Bożej rezygnuje ze swoich roszczeń i pragnień, zapiera się siebie i bierze codziennie swój krzyż. Dla uczniów Jezusa On sam i Królestwo Boże zawsze muszą być ważniejsze od bezpieczeństwa zewnętrznego, rodziny, wygody, osobistych pragnień i świętego spokoju. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 15, 9-17 bierziczytaj

Żyj według Bożego Słowa. Proś Ducha Świętego o pomoc. Kochaj Boga całą duszą i ciałem. ...   Bóg ma do ciebie zaufanie. Wybiera cię. Posyła. Szukaj nieustannie Bożej łaski. Bez niej nie wydasz dobrych owoców. ...   Chrystus z całym zaangażowaniem wpisuje się w życie owiec. Jego działanie naznaczone jest miłością. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 12, 24-26 bierziczytaj

Żyj Jezusem, z Jezusem i dla Jezusa. ...   Obumieraj, abyś żył. ...   Nie szczędź życia. Trać je. Poświęcaj się. Wydawaj. Ofiarowuj swe życie. Nie uchybiaj posłannictwu. Przynoś życie w chwale. Wydawaj bogaty plon. Uwielbiaj Jezusa. Odkupuj wszystkich ludzi. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 24, 35-48 bierziczytaj

Żyj zmartwychwstaniem Jezusa na co dzień. Zanoś uzdrawiającą Krew Jezusa innym. ...   Pośrodku lęków i obaw wołaj o Boży pokój. Przytulaj serce do świętych ran Zmartwychwstałego Pana. Moc z nich wypływająca twoim udziałem. ...   Bądź świadkiem prawdy o wiarygodności miłującego Boga. Świadectwo skupiaj na przekazywaniu osobistego doświadczenia. Dawanie świadectwa wymaga uczestnictwa świadka wraz z całym jego życiem. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
J 8, 12-20 bierziczytaj

Żyj w świetle Bożej woli. To światło, wyznacznik, coś upragnionego. Wypełniać Bożą wolę to najbardziej trafna i najwspanialsza rzecz na świecie. To dobro, miłość, prawda. Żyj z Bogiem w głębokiej komunii. Nie jesteś sam. Zaświadczaj o prawdziwości posłannictwa. ...   Zanurzaj w Bogu swe życie. Chodź w światłości. Wzrastaj w Bożej łasce. ...   Światłość pokonała noc. Stała się wielkim sądem nad nocą grzechu i śmierci. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Mk 10, 13-16 bierziczytaj

Żyj życiem dziecka, abyśmy mógł spotkać się z Jezusem w domu dobrego Ojca, który z miłością na ciebie czeka. ...   Pozwalaj dziecku Bożemu, które jest w tobie, stawać przed Bogiem każdego dnia, a błogosławieństwo Boże będzie umacniało twą wiarę. ...   Stawanie się dzieckiem jest sposobem na udział w Królestwie Bożym. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 1, 26-38 bierziczytaj

Żyj w stanie łaski uświęcającej. Wewnętrznie odnajduj Boga. Trwaj przed Bogiem. ...   Pokornie i odważnie szukaj prawdy. ...   Odpowiadaj na głos Boga. Zmieniaj nastawienie. Podążaj za głosem Bożego Serca. ...

Zobacz cały wpis na blogu »
Łk 17, 20-25 bierziczytaj

Żyj w perspektywie wieczności. ...   Roztropny i święty pasterz. Mądry teolog i uczony. ...   Dostrzegaj bogactwo Królestwa Bożego w codzienności. Naśladuj Chrystusa. Jednocz się z Nim. Wpatruj się w Krzyż. W Boże ręce oddawaj wczoraj, dzisiaj i jutro. ...

Zobacz cały wpis na blogu »